Ide- og Udviklingscenter

For Viborg-Pensionister

 

I&U’s vedtægter

 

Vedtaget på generalforsamling den 6. maj 2009

 

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Ide- og Udviklingscenter for Viborg-pensionister. Foreningens hjemsted er Viborg kommune.

 

Formål

§ 2. Foreningens formål er at øge livskvaliteten for pensionister. Det sker ved undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil ifølge lov om folkeoplysning og ved samvær med andre aldersgrupper. Foreningen administrerer de etablerede studiekredse.

Medlemskreds

§ 3. Som medlemmer optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. 

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand, kasserer eller den aktuelle holdleder.

Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse sker ved henvendelse til formand, kasserer eller den aktuelle holdleder og har virkning fra udløbet af indeværende kursusperiode.

§ 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Kontingentet opkræves i 2 rater.

Foreningens lærere er medlemmer uden at skulle betale kontingent.

 

 

Generalforsamling

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest en måned forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden 20. februar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med ½ års varsel i I&U Posten. Forslag til ændringer i procedurer eller vedtægter skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøfter dagsordenen på et møde ca. 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges indkaldt af 5 medlemmer eller af bestyrelsen.

Alle beslutninger sker ved almindelig stemmeflerhed, uvarslede forslag dog med énstemmighed. Hvis mindst to medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt.

 

§ 6. Den årlige generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenpunkter:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmeoptællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Godkendelse af revideret regnskab.
 4. Budget for næste år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Eventuelle indkomne forslag og varslede ændringsforslag til vedtægter, ledelse, aktiviteter, personale m.v.
 7. Forslag til fremtidige aktiviteter.
 8. Valg af 3 medlemsrepræsentanter til bestyrelsen, 3 suppleanter for disse samt medlemmer til eventuelle udvalg. Lærerne vælger selv medlemmer og suppleanter jf. § 7.
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt og fastsættelse af næste møde.
   

Bestyrelse

§ 7. Mellem generalforsamlingerne udføres det daglige arbejde af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Lærerne vælger 2 medlemmer til bestyrelsen ved afstemning i lærerkredsen.

Studiekredsdeltagernes 3 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens lærere kan ikke vælges til bestyrelsen som studiekredsdeltager.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med følgende funktioner:

Formanden leder bestyrelsesmøderne og repræsenterer foreningen udadtil.

Næstformanden bistår formanden samt står for afvikling og indkaldelse til generalforsamling.

Kassereren har ansvaret for foreningens økonomi. Bestyrelsen kan ansætte en regnskabsfører til varetagelse af kassererens opgaver.

Regnskabsføreren får fuldmagt til at anvise penge - også via Netbank.

En anvisning kræver underskrift af formand og regnskabsfører.

Hele bestyrelsen er ansvarlig over for kommunen for anvendelsen af modtagne tilskud.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Den daglige leder står for den interne og eksterne information.

Bestyrelsen kan indkalde særligt sagkyndige uden stemmeret til deltagelse i møderne.

 

Bestyrelsen og lederen mødes jævnligt og uformelt om administrationen, økonomien og nye initiativer m.v. Alle spørgsmål søges løst i enighed, men ellers træffes beslutninger med almindelig stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede og efter at bestyrelsen formelt har været indkaldt til mødet.

Bestyrelsen ansætter en administrativ leder til at forestå de daglige arbejdsopgaver m.v. Den administrative leder honoreres i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære om løn og andre ansættelsesvilkår.

Regnskabsføreren aflønnes med et årligt beløb, som fastsættes af bestyrelsen.

 

Økonomi, regnskab og revision

§ 8. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens midler er placeret i bank eller på giro.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren/regnskabsføreren. Medlemsregistret føres af formanden.

Foreningens regnskaber revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen, jf. §6. Bestyrelsen kan beslutte, at regnskaberne revideres af en registreret/statsautoriseret revisor.

 

Tegningsregel og hæftelse

§ 9. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Alle bilag afleveres til formanden, der attesterer og videresender til kassereren/regnskabsføreren.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

Vedtægtsændringer/opløsning.

§ 10. Foreningens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Til opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal på to generalforsamlinger med højest 14 dages mellemrum.

Ved foreningens opløsning eller såfremt formålsbestemmelsen væsentlig ændres skal midlerne tilfalde pensionister i Viborg Kommune efter kommunens bestemmelse.

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.